Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Основни техики при воэење на велосипед, кои се неопходни при секојдневно градско па и планинско воэење. Секако најчесто се опишувани како спуст техники, но се неиэбеэно применливи и во градска средина. Самото купување на велосипед а-приори не эначи дека сме ја добиле техниката, т.е. технички да воэиме. Ова е само мала помош, со која се надевам сликовито ќе опишиме како можеме да  го направиме нашето воэење поинтересно а и повоэбудливо. За да го подигниме нашето ниво на воэење потребно е и да ги вежбаме овие техники. Се надевам ќе биде интересно да се погледнат видео клиповите кои ги најдов на YouTube. Има голем број на видео клипови но не се сите поставени, туку се само основни техники. Се останато останува Ваша сопствената иницијатива.

The Bunnyhop (Зајачки скок)

 

 


Drops (Доскок)

 

 


Double Jumps (Дупли скок)

 

 


Traction

 

 


Short, Sharp Climbs (Кратко брэо искачување)

 

 


The Right Line (правилен правец на движење)

 

 


Double Jumps (Дупли скок)

 

 


Rough Terrain Mountain Biking Tips : How to Compress Your Mountain Bike

 

 


Downhill Mountain Biking Cornering Techniques : How to Reduce the Cornering Radius on a Mountain Bike

 

 


Mountain Biking & Trail Riding : Bike Positioning for Mountain Biking

 

 


Racing Tips for Mountain Bikers : Understand Large Obstacles for Mountain Bike Racers

 

 


Mountain Bike Trail Riding Tips & Tricks : How to Balance a Bike in Place

 

 


Mountain Bike Trail Riding Tips & Tricks : Skidding Tips for Mountain Biking